Lista aktualności Lista aktualności

SZKODY ŁOWIECKIE PO NOWEMU

Zmiana procedury zgłaszania szkód

1 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 651), która zmienia m.in. system szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Szkody wyrządzaone w uprawach rolnych przez przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny należy zgłaszać wyłącznie do gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

1. przedstawiciela gminy
2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego (najczęściej koła łowieckiego)
3. właściciela (posiadacza) gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, ale obecność nie jest konieczna.

Od 1 kwietnia szkody wyrządzaone w uprawach rolnych przez przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny należy zgłaszać wyłącznie do gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Do czasu opracowania i wydania nowych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy – Prawo łowieckie, należy podczas szacowania szkód posiłkować się rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272), które określa metodykę wyliczenia należnego odszkodowania i wprowadza wzory protokołów szacowania szkód.